یکشنبه, 10 مهر 1401
صفحه نخست  /  رویدادها

رویدادها

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 20 مهر 1397
 • تاریخ پایان سه شنبه, 24 مهر 1397
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع شنبه, 14 مهر 1397
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 18 مهر 1397
 • هنرمند مانیاد فروتن (مانیاک)

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 20 بهمن 1396
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 25 بهمن 1396
 • هنرمند آرزو ابن رسولی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 12 آبان 1396
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 17 آبان 1396
 • هنرمند گر.هی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 21 مهر 1396
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 26 مهر 1396
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 20 مرداد 1396
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 25 مرداد 1396
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 06 اسفند 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 11 اسفند 1395
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 08 بهمن 1395
 • تاریخ پایان چهارشنبه, 13 بهمن 1395
 • هنرمند گروهی

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 24 دی 1395
 • تاریخ پایان جمعه, 08 بهمن 1395
 • هنرمند معین هاشمی‌نسب

اطلاعات بیشتر

 • مکان برگزاری گالری مینا
 • تاریخ شروع جمعه, 05 آذر 1395
 • تاریخ پایان پنج شنبه, 18 آذر 1395
 • هنرمند گروهی
صفحه1 از3